Privacyverklaring en persoonsgegevens

 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij huisartsen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u of andere zorgverleners bij ons aanleveren. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Uw toestemming

Door u in te schrijven in de praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen

d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Beleid AVG Wij huisartsen

De directie van Wij huisartsen is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door haar verwerkte gegevens. Zij zorgt voor een privacy beleid of Information Security Management System (ISMS) dat passend is voor de organisatie. De doelstellingen van dit systeem stellen zeker dat de belangen van derden bij informatiebeveiliging voldoende worden beschermd. Zij verbindt zich eraan om het privacy beleid of ISMS continu te verbeteren en aan de (wettelijke) eisen te laten voldoen.

Wij huisartsen werkt met een privacy beleid op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Doeleinde gegevensverwerking in de huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen, dossiervoering bij te houden, afspraken in te plannen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld: de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Wij leggen de volgende gegevens vast:

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, geslacht, email adres, uw apotheek, verzekeringsgegevens.

 • Van de contacten die u heeft met de praktijk, denk aan uw huisartsbezoeken, visites en telefonische gesprekken, uw klachten zijn en welke afspraken we hierover met u gemaakt hebben.

 • Ingezette onderzoeken & uitslagen.

 • Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent.

 • Gegevens van uw vorige huisarts.

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Wij huisartsen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld,

 • Voor zorgverlening,

 • Voor doelmatig beheer en beleid,

 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting,

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden,

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder/ nieuwsbrief of via onze website,

 • Alle medewerkers binnen Wij huisartsen zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben hier ook voor getekend,

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang,

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening,

 • Onze HIS (huisartsen informatie systeem) leverancier Bricks Huisarts (beheerder van data) .

   

  Toegang tot uw gegevens hebben:

 • Uzelf,

 • De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u,

 • Alle medewerkers in de huisartsen van de praktijk waarbij het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot uw medische gegevens,

 • Waarnemers of samenwerkende zorgverleners i.v.m. vervanging bij ziekte, vakantie en noodsituaties,

 • Enkele beheerders van het systeem waaronder PET ICT en Tetrahis (dossiersysteem).

  Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding. De geheimhoudingsplicht geldt voor iedere medewerker bij Wij huisartsen, evenals iedereen die een behandelrelatie met u heeft op de praktijk.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Rechten van ouders

  Ouders hebben in beginsel recht op informatie over de gezondheidstoestand en de behandeling van hun minderjarige kind. Dit hangt vooral samen met het feit dat zij toestemming moeten geven voor de behandeling van hun kind. Hiervoor is nu eenmaal relevante informatie nodig. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) onderscheidt echter een aantal situaties waarin voor de behandeling van een minderjarig kind géén toestemming van ouders is vereist. Het betreft de volgende situaties:

 • Spoedgevallen,

 • Als het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam wordt geacht,

 • Als het kind tussen de 12 en 16 jaar is en niet behandelen kennelijk ernstig nadeel voor het kind zou opleveren en/of het kind de behandeling, ondanks de weigering van de ouders, weloverwogen wenst.

  In een spoedgeval worden ouders achteraf geïnformeerd. In de andere twee gevallen valt de basis onder het recht op informatie van de ouders weg en hoeven de ouders dus niet te worden geïnformeerd. Daarnaast kan de hulpverlener in uitzonderingsgevallen afzien van

  informatieverstrekking aan ouders op grond van ‘goed hulpverlenerschap’, bijvoorbeeld als het kind daar uitdrukkelijk om vraagt of als het informeren van de ouders duidelijk in strijd is met het belang van het kind. Gedacht kan ook worden aan de situatie waarbij de behandeling van het kind verband houdt met de problematische relatie met de ouders (bijvoorbeeld in geval van een psychiatrische behandeling) en informatieverstrekking aan de ouders een goede behandelrelatie in de weg zou kunnen staan.

  Gezag één ouder

  Na echtscheiding behouden beide ouders gelijke bevoegdheden over hun kinderen, tenzij de rechter het gezag slechts aan een van de ouders heeft toegewezen. De niet met het gezag belaste ouder heeft dan een recht op informatie over de kinderen met een beperktere strekking en omvang.

  Maatgevend is dan dat die ouder zich op grond van die informatie een algemeen beeld moet kunnen vormen over de staat van opvoeding en gezondheid van de kinderen.

  Toestemming

  Wie moet toestemming geven?

 • Bij kinderen tot 12 jaar: de ouders/verzorgers,

 • Kinderen van 12 tot 16 jaar: het kind samen met de ouders/verzorgers,

 • Vanaf 16 jaar: de patiënt zelf

 • Bij wilsonbekwame meerderjarigen: de (wettelijk) vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de gemachtigde, mentor of bepaalde familieleden.

  Deze toestemming ontvangen wij graag schriftelijk en zullen worden verwerkt in het dossier.

   

  Uw rechten als betrokkene

  U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden,

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad),

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn,

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven,

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier,

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Wij huisartsen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij huisartsen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Wij huisartsen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Bewaren van uw gegevens

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. In ieder geval zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, na akkoord van uw nieuwe huisarts, uw medische dossier naar hem/haar door via een beveiligde verbinding. Na overlijden van een van onze patiënten, wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste vijftien jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van ons automatiseringssysteem. Deze back-ups worden veilig bewaard en daarna vernietigd.

  Uitwisseling gegevens

  Wij huisartsen wisselt (in de toekomst), nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan delen zij op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat ernaar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan de medicatieveiligheid.

  U kunt uw toestemming even makkelijk weer intrekken als dat u deze gegeven heeft. Hiervoor levert u een zelfde toestemmingsformulier in met als antwoord NEE.

  Tevens kunt u ook het een en ander doorgeven via https://www.ikgeeftoestemming.nl/

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo

  spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of via een beveiligde verbinding doorgestuurd, eventueel per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

  Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

  Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevindt. Alle dataverbindingen zijn beveiligd.

  Portaal online diensten

 • Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord,

 • Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als het een lang wachtwoord is, bijvoorbeeld een zin, en als er verschillende soorten tekens in staan,

 • Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt,

 • Wij adviseren u om geen openbaar wifi te gebruiken,

 • Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi, ook niet met de wifi thuis,

 • Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

Vraag of klacht:

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.